Saturday, October 22, 2011

การ ตั้งเวลา reboot ด้วย crontab บน CentOS

การ ตั้งเวลา reboot ด้วย crontab บน CentOS

วิธีการทำนั้นงายมากครับใช้วิธีการเข้าไปเพิ่มการทำงาน crontab ด้วยคำสั่ง

# crontab -e
จากนั้นเพิ่มช่วงเวลาเพื่อ reboot ครับตัวอย่างผมอยากให้เครื่อง reboot ทุกวันในเวลา 2.00 ด้วยคำสั่ง
# 0 2 * * * /sbin/shutdown -r now
จากนั้นก็ :wr เพื่อ save ครับ และเริ่มการทำงานของ crontab ใหม่โดยใช้คำสั่ง
# service crond restart

คำสั่ง crontab

คำสั่ง crontab เป็นคำสั่งใน การทำ schedule ในการสั่งโปรแกรม หรือ script ต่างๆ ทำงานตามเวลาที่กำหนด บนระบบ UNIX/LINUX
ซึ่งอำนวยความสะดวก ได้มากเลยที่เดียว งานบางอย่างที่จำเป็นต้องทำซ้ำๆในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน
การใช้ งาน crontab
------------------------
คำสั่ง และ option ของ crontab มี ดังนี้
Code:
crontab filename การนำเอาคำสั่ง crontab เข้ามาจาก ไฟล์อื่น
crontab -e แก้ไข crontab ปัจจุบัน
crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่
crontab -r ลบคำ สั่ง crontab ที่มีทั้งหมด
crontab -u user เป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบเท่านั้น(administrators) เพื่อใช้ดู แก้ไข ลบ crontab ของ user แต่ ล่ะคน
เมื่อเรียกคำสั่งตามข้างบนแล้ว crontab จะ เข้าสู่ระบบการ กำหนด หรือ แก้ไข ซึ่งการ กำหนด หรือแก้ไขนี้ จะเหมือนกับการใช้งาน vi ครับ
การกำหนดให้ crontab ทำงาน
-------------------------------------
format ของคำสั่ง crontab มีทั้งหมด 6 fields เป็นดังบรรทัดข้างล่าง
Code:
minute(s) hour(s) day(s) month(s) weekday(s) command(s)
fields 1-5 เป็นการกำหนดเวลา และ field ที่ 6 เป็นการกำหนดคำสั่ง ดังความหมายของแต่ละ fields ดังต่อไปนี้
Code:
........................................................................................................................................
Field มีค่า รายละเอียด
........................................................................................................................................
minute 0-59 เวลา เป็นนาที จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
hour 0-23 เวลา เป็นชั่วโมง จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
day 1-31 เวลาเป็นวัน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
month 1-12 เวลา เป็นเดือน จะสั่งให้คำสั่งที่กำหนดทำงานทันทีเมื่อถึง
weekday 0-6 วัน ของแต่ละสัปดาห์ มีค่าดังนี้ (อาทิตย์ = 0, จันทร์ = 1, อังคาร = 2, พุธ = 3, พฤหัส = 4, ศุกร์ = 5 และ เสาร์ = 6)
command คำสั่ง เราสามารถกำหนดคำสั่งได้มากมาย รวมทั้ง script ต่างๆ ตามที่เราต้องการ
........................................................................................................................................
ตัวอย่างการกำหนด crontab
---------------------------------
การเพิ่ม crontab โดยเรียกใช้คำสั่ง crontab -e เมื่อ เข้าสู่โปรแกรมแล้ว กด i เพื่อเพิ่ม คำสั่งดังตัวอย่างด้านล่างนี้เข้าไป แล้วทำการบันทึกแล้วออกมาโดยกด Esc แล้วกด :wq!
Code:
0 12 * * * /etc/python.py
จากคำสั่งด้านบนจะเป็นการสั่งให้รัน script python.py ตอน 12:00 น. ของทุกๆวัน
Code:
0 12 * * 1 /root/wifilogs.py
จากคำสั่งด้านบน จะทำการ Run script getlogs.pl ที่ path /home/tuxzilla ทุกวันจันทร์ ทุกๆเดือน ตอนเที่ยง
Code:
0 0 * * 1,2 / root/wifilogs.py
คำสั่งนี้เหมือนคำสั่งด้านบนครับ แต่จะเพิ่มการทำงานในวันอังคารด้วย ซึ่งเราสามารถใช้ "," คั่นไปเรื่อยๆได้ เพื่อที่จะกำหนดเพิ่มให้แต่ล่ะ fields หรือใช้ "*"
เพื่อการกำหนดเป็นทั้ง หมด(หมายความว่า หากที่ field ชั่วโมง เป็น * ก็หมายความว่าต้องทำงานทุกชั่วโมง)
ถึงจะมีหลาย user ใน เครื่องเดียวกันแต่ยังไง crontab ก้ย ังเป็นของใคร ของมันไม่กวนกันครับ และไม่สามารถดูของกันและกันได้ นอกจากเป็น ผู้ดูแลระบบครับ ถึงตรงนี้แล้วก็คงไม่มีอะไรยากเกินกว่าแล้ว หากแต่ความสะดวกเท่านั้นที่จะมาแทนที หรือใครจะเอามาเป็นนาฬิกา อย่างผมก็ไม่ว่าครับ

ที่มา http://sabaylinux.blogspot.com/2009/07/crontab.html


Crontab – Quick Reference

Setting up cron jobs in Unix and Solaris
cron is a unix, solaris utility that allows tasks to be automatically run in the background at regular intervals by the cron daemon. These tasks are often termed as cron jobs in unix , solaris.  Crontab (CRON TABle) is a file which contains the schedule of cron entries to be run and at specified times.
This document covers following aspects of Unix cron jobs
1. Crontab Restrictions
2. Crontab Commands
3. Crontab file – syntax
4. Crontab Example
5. Crontab Environment
6. Disable Email
7. Generate log file for crontab activity
1. Crontab Restrictions
You can execute crontab if your name appears in the file /usr/lib/cron/cron.allow. If that file does not exist, you can use
crontab if your name does not appear in the file /usr/lib/cron/cron.deny.
If only cron.deny exists and is empty, all users can use crontab. If neither file exists, only the root user can use crontab. The allow/deny files consist of one user name per line.
2. Crontab Commands
export EDITOR=vi ;to specify a editor to open crontab file.
crontab -e    Edit your crontab file, or create one if it doesn’t already exist.
crontab -l      Display your crontab file.
crontab -r      Remove your crontab file.
crontab -v      Display the last time you edited your crontab file. (This option is only available on a few systems.)
3. Crontab file
Crontab syntax :
A crontab file has five fields for specifying day , date and time followed by the command to be run at that interval.
*     *    *  *   *     command to be executed
-     -    -   -   -
|     |     |   |    |
|     |     |   |    +----- day of week (0 - 6) (Sunday=0)
|     |     |   +------- month (1 - 12)
|     |     +--------- day of    month (1 - 31)
|     +----------- hour (0 - 23)
+------------- min (0 - 59)
* in the value field above means all legal values as in braces for that column.
The value column can have a * or a list of elements separated by commas. An element is either a number in the ranges shown above or two numbers in the range separated by a hyphen (meaning an inclusive range).
Notes
A. ) Repeat pattern like /2 for every 2 minutes or /10 for every 10 minutes is not supported by all operating systems. If you try to use it and crontab complains it is probably not supported.
B.) The specification of days can be made in two fields: month day and weekday. If both are specified in an entry, they are cumulative meaning both of the entries will get executed .
4. Crontab Example
A line in crontab file like below removes the tmp files from /home/someuser/tmp each day at 6:30 PM.
30     18     *     *     *         rm /home/someuser/tmp/*
Changing the parameter values as below will cause this command to run at different time schedule below :
min hour day/month month day/week Execution time
30 0 1 1,6,12 * – 00:30 Hrs  on 1st of Jan, June & Dec.

0 20 * 10 1-5 –8.00 PM every weekday (Mon-Fri) only in Oct.

0 0 1,10,15 * * – midnight on 1st ,10th & 15th of month

5,10 0 10 * 1 – At 12.05,12.10 every Monday & on 10th of every month
:
Note : If you inadvertently enter the crontab command with no argument(s), do not attempt to get out with Control-d. This removes all entries in your crontab file. Instead, exit with Control-c.
5. Crontab Environment
cron invokes the command from the user’s HOME directory with the shell, (/usr/bin/sh).
cron supplies a default environment for every shell, defining:
HOME=user’s-home-directory
LOGNAME=user’s-login-id
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:.
SHELL=/usr/bin/sh
Users who desire to have their .profile executed must explicitly do so in the crontab entry or in a script called by the entry.
6. Disable Email
By default cron jobs sends a email to the user account executing the cronjob. If this is not needed put the following command At the end of the cron job line .
>/dev/null 2>&1
7. Generate log file
To collect the cron execution execution log in a file :
30 18 * * * rm /home/someuser/tmp/* > /home/someuser/cronlogs/clean_tmp_dir.log

0 comments:

Post a Comment

 
Design by GURU